Sunday, November 30, 2014

President's Action on Immigration - No procedure yet - don't get ripped off

US Citizenship and Immigration Services has issued this notice:

"Important notice: These initiatives have not yet been implemented, and USCIS is not accepting any requests or applications at this time. Beware of anyone who offers to help you submit an application or a request for any of these actions before they are available. You could become a victim of an immigration scam. Subscribe to this page to get updates when new information is posted."
 
Immigrants need to understand there are other people in their own community waiting to take advantage of undocumented immigrants desperate to gain legal status in the US. The Philadelphia area has many questionable and illegal immigration offices, advisors and attorneys offering bogus services to unknowing immigrants. Local organizations are specifically working to protect the community from "Notarios."
 
The Friends of Farmworkers  (http://www.friendsfw.org) working with AILA set up this website http://www.stopnotariofraud.org to inform our community and help stop immigration fraud. Their website "Stop Notario Fraud!" states:
 
"Notarios are not lawyers. They also are not valid accredited representatives approved by the U.S. government. Often, they use the term “notario publico” to advertise their services in the Hispanic community. That title is not recognized in the United States as it is in some Latin American countries.

While many legitimate community and religious organizations provide immigration-related services, non-lawyers who advertise as legal “consultants” or “notarios publicos” are not authorized or qualified to help with immigration law-related matters.

These notarios often take advantage of people from their own ethnic community. Some attempt to provide legal service, but are not competent. Still others will take your money without ever intending to file your documents or help you in any way.

¿Quiénes son los “notarios”?
Los notarios no son abogados ni representantes acreditados válidos autorizados por el gobierno de los Estados Unidos. A menudo utilizan el término “notario público” para publicitar sus servicios en la comunidad hispana, Este título no está reconocido en los Estados Unidos como lo está en los países de América Latina.

Mientras que muchas organizaciones religiosas y comunitarias legítimas prestan servicios relacionados con la inmigración, las personas que no son abogados y que se publicitan como “consultores legales” o “notarios públicos” no están autorizadas ni calificadas para ayudar en asuntos relacionados con las leyes de inmigración.

Estos notarios muchas veces se aprovechan de personas de su propia comunidad étnica. Algunos intentan brindar servicios legales, pero no son competentes. Aún así, otros tomarán su dinero sin siquiera intentar presentar sus documentos ni ayudarlo de alguna manera. ¡No permita que lo perjudiquen a usted ni a su familia!
http://www.stopnotariofraud.org/faq-es.php

CZYM SĄ “AGENCJE”?
Załatwiacze nie są adwokatami. Nie są również uznanymi akredytowanymi zastępcami prawnymi z uprawnieniami od rządu federalnego USA. Używają oni często określenia “notariusz publiczny”, dla reklamy swych usług w środowisku latynoskim. Tytuł taki nie jest uznawany w USA na równi z uznaniem w niektórych krajach Ameryki Łaci ńskiej.

Mimo, że usługi w sprawach imigracyjnych bywają świadczone przez uznane instytucje religijne i socjalne, nie-adwokaci reklamujący się jako “konsultanci” w sprawach prawnych, czy też “załatwiacze” nie posiadają upoważnie ń do udzielania porad w kwestiach prawnych.

Osoby takie często wyzyskują innych w swoim środowisku narodowościowym. Niektóre z nich faktycznie starają się służyć poradą prawną, lecz tego nie potrafią. Inni jeszcze przyjmują od klienta pieniądze, nie zamierzając nigdy nawet składać odnośnych papierów w jego imieniu, czy służyć inną pomocą. Nie daj skrzywdzić siebie ani swoich bliskich!"
http://www.stopnotariofraud.org/faq-pl.php

This may be a life changing event for many. But the process to gain the benefit has not been established yet. It is important to continue to be patient and cautious when seeking help to apply for this new benefit. This may be the start of sweeping immigration changes in the US. Undocumented immigrants need to find reputable counsel to make sure they get the services they need. We will continue watching how this unfolds.

Learn more about my firm Medvesky Law Office, LLC at http://www.medveskylaw.com/

No comments:

Post a Comment